Regulamin

Regulamin

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Na usługi wystawiana jest faktura VAT.

Zakres usługi

 1. Usługa polega na przygotowaniu listy publicznie dostępnych serwerów Proxy pozwalających na wykonanie zapytań wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej Google.pl i przekierowaniu do nich ruchu internetowego za pośrednictwem serwerów usługodawcy.
 2. Działanie przesłanych na liście adresów weryfikowane jest nie później niż 5 minut przed chwilą udostępnienia listy.
 3. Ponowne sprawdzenie i wymiana niedziałających adresów następuje nie później niż co 10 minut od wydania adresów.

Zgody

 1. Akceptując regulamin wyrażana jest zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną odnośnie zamówienia i stanu usługi.

Ograniczenia i limity

 1. Zabronione jest automatyczne odpytywanie serwisu poza zapytaniami do udostępnionych końcówek API (adresy w katalogu /api/ )
 2. Limit zapytań do API wynosi 60 na godzinę, 10 na minutę. Częstsze wykonywanie zapytań skutkuje blokadą dostępu na okres od 15 minut do 48 godzin
 3. Limit zapytań wykonywanych do Proxy opisany jest w nazwie zakupowanego pakietu
 4. Każdy pakiet może wykonywać nie więcej niż 30% zapytań zakupionej puli fraz, dla zapytań stron wyników 5. i dalszej. Przekroczenie tego limitu wymusza zwiększenie pakietu.
 5. Przekroczenie ilości zapytań o unikalne frazy o ponad 15% skutkuje automatyczną zmianą pakietu na wyższy jeżeli ilość zapytań nie zmniejszy się w ciągu 48 godzin od wysłania komunikatu o przekroczeniu limitów. Pozostały okres ważności zostanie proporcjonalnie skrócony.
 6. W pakietach z ograniczeniem "Użycie wyłącznie w monitoringu Web-Tools.pl" wydane adresy IP proxy mogą być niedostępne do podglądu. Są one możliwe do odczytania wyłącznie dla aplikacji.
 7. W pakietach z ograniczeniem "Użycie wyłącznie w monitoringu Web-Tools.pl" oprócz adresów IP wydawane mogą być dodatkowe informacje potrzebne do wykonania zapytań (login,hasło,Cookies) ich użycie możliwe będzie tylko przez autoryzowane aplikacje.
 8. Usługa dostępna wyłącznie dla osób fizycznych przebywających w Polsce, oraz firm mających swoją siedzibę w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej.
 9. Jakość, czasy dostępu, dostępność usługi może być zmienna. Zależy od stanu usług serwisów trzecich na których działanie usługodawca nie ma wpływu.
 10. Usługodawca nie gwarantuje jakości usług świadoczonych przez podmioty trzecie udostępniające Proxy. Jedyną gwarancją jest weryfikacja poprawności działania przesłanych proxy.
 11. W razie niemożności dostarczenia pełnej puli zakupionych adresów z winy usługodawcy przez okres ciągły dłuższy niż 6 godzin, usługodawca zobowiązuje się przedłużyć nieodpłatnie okres świadczenia usługi o dodatkowe 24 godziny.
 12. W wypadku niemożności dalszego świadczenia usługi, usłogodawca powiadomi użytkowników stosownym komunikatem, a środki finansowe zostaną proporcjonalnie zwrócone względem pozostałego okresu ważności usługi.
 13. Do pracy system wymaga informacji zwrotnej z aplikacji używających list API. Informacje te zawierają dane:
  • Lista niedziałających proxy z ostatnio pobranej listy.
  • Informacja o ilości wykonanych połaczeń z przesłanych proxy
  • Informacja o długości kolejki zadań w danym dniu
  Są to informacje statystyczne wymagane do optymalnej pracy systemu. Informacje te są wymagane dla użycia pakietów ograniczonych dla aplikacji monitoringu Web-Tools.pl, dla pozostałych pakietów informacje są opcjonalne.
 14. Zapytania do proxy wykonywane są za pośrednictwem serwerów usługodawcy. Informacje statystyczne o ilości wykonanych zapytań są zapisywane w celach rozliczeń.
 15. W wypadku nieprzestrzegania przez aplikację trzecią zasad dostępu do API, lub przeciążania zasobów systemu Operator zastrzega sobie prawo do odmowy odnowienia usługi na kolejny okres rozliczeniowy, lub zastrzeżenia użycia usługi w połączeniu ze wskazanym oprogramowaniem. O takiej sytuacji usługobiorca poinformowany zostanie mailowo lub widocznym komunikatem przed zamówieniem usługi.

Inne

 1. Reklamacje składane mogą być pocztą elektroniczną lub tradycyjna na adres podany w regulaminie lub zakładce Kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni.
 2. Operatorem serwisu jest P.P.H.U. Marek Ściubidło z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kossaka 7/6. NIP: 9570903784 REGON: 220534808
 3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub rozwiązania Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania oraz wcześniejszego uprzedzenia w razie:
  • podania przez Abonenta nieprawdziwych danych do rejestracji
  • nieuprawnionego dostępu do systemów teleinformatycznych Usługodawcy przez Usługobiorcę;
  Usługodawca ograniczając świadczenie usług lub rozwiązując Umowę ze skutkiem natychmiastowym zawiadamia o tym Usługobiorcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 6. W dostępie do Systemu mogą występować przerwy spowodowane przyczynami technicznymi lub organizacyjnymi. Usługodawca zobowiązuje się do informowania z wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych, oraz maksymalnego skrócenia takich przerw oraz do przeprowadzania wszelkich prac technicznych w godzinach nocnych.